ESDEVENIMENTS

17/11/2011 Inscripció teula 1586. Masia Casa Gran

Teja.jpg

Teula trobada durant la restauració de la masia.
"Al mol amat i bon amich me coman mol a vos senor Canals de Sant Ioan Samora de 1586 del mes de gost"